Onderzoek en projecten

Wetenschappelijke ondersteuning en onderbouwing van de methodiek zijn twee kernactiviteiten van EarlyBird. De afgelopen jaren was EarlyBird betrokken bij de volgende onderzoeken en projecten:

 

 

Technisch Lezen en Spellen

Dr. Ans van Berkel en EarlyBird hebben een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van lezen en spellen in het Engels. Lezen is conform de opzet van EarlyBird getoetst vanaf groep 5, spellen is onderzocht in groep 7 en 8. Deze onderzoeken zijn gesteund door EP-Nuffic en hebben al geleid tot een genormeerd instrument om zwakke lezers op te kunnen sporen.

 

Tijdens het schooljaar 2010-2011 is met behulp van EarlyBird-scholen een toets voor technisch lezen van het Engels ontwikkeld, de One Minute Test. De leestoets heeft tot doel om risicolezers op te sporen in de groepen 5 t/m 8 van scholen voor vvtoE. Als vervolg daarop is in 2011-2012 en in 2012-2013 een spellingtoets ontwikkeld. Het doel van deze toets is risicospellers in de groepen 7 en 8 van vvtoE-scholen op te sporen.

 

Onderzoek Technisch Lezen: de 'One Minute Test' en de handleiding kunt u hier downloaden.

 

Spellingonderzoek: het verslag van het spellingonderzoek kunt u hier downloaden. De spellingtoets en de instructie voor de leerkracht kunt u hier downloaden.

 
 

Onderzoek Kwaliteitsbeleid en Eindtermen

In 2012 en 2013 heeft onderzoek plaatsgevonden naar het kwaliteitsbeleid van EarlyBird en de te verwachten leeropbrengsten. Tien scholen van de Stichting BOOR en ACIS (openbaar onderwijs Hoeksche Waard) hebben daaraan deelgenomen. Dit onderzoek werd mede gefinancierd door SLOA-gelden van de PO-raad. De projectorganisatie en de verdere ontwikkeling van de Kijkwijzer waren in handen van Arbeid Opleidingen Consult. EP-Nuffic en het platform vvto waren nauw bij dit onderzoek betrokken. Een samenvatting van het onderzoek naar het kwaliteitsbeleid kunt u hier downloaden. De EarlyBird-Kijkwijzer is naar aanleiding van dit onderzoek aangepast.


Bijzondere aandacht in het onderzoek is uitgegaan naar de opbrengsten. Prof. dr. Rick de Graaff, hoogleraar tweetalig onderwijs van de Universiteit Utrecht heeft op tien EarlyBird-scholen en tien scholen met EIBO toetsen afgenomen die door EarlyBird in samenwerking met Anglia Nederland zijn ontworpen. Hoeveel beter zijn earlybirdies aan het einde van groep 8 en op welke deelvaardigheden? De rapportage wordt in de loop van 2014 verwacht.

 

 

ELENA

ELENA is een buurtalenproject dat in het kader van het Lifelong Learning-beleid van de EU wordt uitgevoerd. Deelnemende landen zijn Frankrijk, Duitsland, België en Nederland. Doel is om te komen tot een digitale leerlijn voor de drie talen voor jonge kinderen. Nederlandse kinderen van groep 3 en 4 kunnen zo kennis maken met Frans en Duits. De methodiek van EarlyBird is uitgangspunt voor dit project dat tenminste drie jaar in beslag neemt en ook hier gaat de mobiele telefoon een rol spelen. Onze Nederlandse partners zijn de Talenacademie en Klasse TV. Kijk voor meer informatie over ELENA op de Facebook-pagina.

 

 

Mobiel Engels Leren

EarlyBird en het Instituut voor Informatica van de Universiteit van Amsterdam doen onderzoek naar de inzet van mobiele telefoons bij het leren van Engels. De mobiele telefoons slaan ook een brug naar het buitenschools leren van Engels. Met dit project hebben we de 1e prijs van het Europees Talenlabel van 2011 gewonnen. De publieksversie van het eerste onderzoek kunt u hier downloaden.

Over EarlyBird